Som tu prvý krát – čo mám urobiť?

 • Zaregistrovať sa (viď Registrácia nového používateľa).
 • Prihlásiť sa (odkaz v bočnom aktuálnom pruhu).
 • Zobraziť zoznam aktuálnych akcií (viď Aktuálne akcie):
  • Kliknúť na odkaz [čítaj viac] pri akcii, o ktorú máte záujem (viď Aktuálne akcie).
  • Kliknúť na Dokument por. č. 1 v časti „Podklady“, potvrdiť informáciu, že Vám budú poskytnuté súťažné podklady a otvoriť alebo stiahnuť balík dokumentov (viď Aktuálne akcie).
 • Odhlásiť sa (odkaz v bočnom aktuálnom pruhu).
 • Sledovať doručené e-maily s predmetom „Zverejnenie ďalších informácií k zákazke“.
  • Po doručení takejto informácie prihlásiť sa a otvoriť alebo stiahnuť dokument, ktorého sa oznam týkal (viď Aktuálne akcie).
 • Odhlásiť sa (odkaz v bočnom aktuálnom pruhu).
 • Atď.

Registrácia nového používateľa

 • Pre prístup k podrobnostiam o zákazke je potrebné, aby bol používateľ prihlásený v systéme PROTENDER.sk.
 • Pred prvým prihlásením je potrebné zaregistrovať sa.
 • Pre zaregistrovanie používateľ klikne na odkaz „ZAREGISTRUJTE SA“.
 • Pre úspešné zaregistrovanie je potrebné:
  • Zadať e-mail, ktorý je v zozname registrovaných užívateľov jedinečný, to znamená, že ho ešte pre registráciu nikto nepoužil. Tento e-mail bude používaný na prihlásenie do systému a budú na neho zasielané informácie o vysvetľovaní a dopĺňaní dokumentov príslušnej zákazky.
  • Vyplniť správne heslo a správne zopakovať jeho vyplnenie.
  • Vyplniť všetky požadované údaje.
 • Po úspešnom zaregistrovaní sa zobrazí informačná správa a systém odošle používateľovi potvrdzujúci e-mail.

Môj účet

 • Zmenu hesla alebo úpravu zadaných údajov môže používateľ vykonať, ak je prihlásený v systéme, kliknutím na odkaz „Môj účet“.
 • Pre úspešnú úpravu údajov je potrebné:
  • Vyplniť správne staré heslo, nové heslo a správne zopakovať nové heslo.
  • Pri zmene údajov nenechať žiadny údaj nevyplnený.
 • Po úspešnej zmene hesla systém odošle používateľovi potvrdzujúci e-mail.

Aktuálne akcie

Obsahuje zoznam aktuálnych akcií.

 • Aktuálna akcia je položka, pre ktorú platí: lehota na predkladanie ponúk je väčšia ako aktuálny dátum a čas.
 • Položky sú zoradené podľa dátumu a času pridania akcie do systému – od najnovšieho po najstaršie.
 • Zoznam v takomto rozsahu „Predmet zákazky“, „Verejný obstarávateľ“ a „Lehota na poskytnutie podkladov“ je prístupný komukoľvek.
 • V stĺpci Lehota pre poskytovanie podkladov, pod konkrétnym dátumom je odkaz [čítaj viac].
 • Prihlásenému používateľovi sa kliknutím na [čítaj viac] v zozname alebo v aktuálnom pruhu zobrazia podrobnosti o akcii vrátane poskytovaných podkladov a vysvetlení požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívnych dokumentov alebo inej sprievodnej dokumentácie. Ak ide o užšiu súťaž, prihlásený užívateľ musí byť zároveň vybratým záujemcom.
 • Zobrazí sa stránka Podrobnosti o zákazke:
  • Pod por. č. 1 v časti „Podklady“ sú uložené súťažné podklady. Ak používateľ klikne prvý krát na Dokument por. č. 1:
   • Zobrazí sa informačné okno „Sprístupnením týchto dokumentov Vám budú poskytnuté súťažné podklady dňa DD.MM.RRRR HH.MM. Prajete si pokračovať?“.
   • Ak používateľ potvrdí OK a potom otvorí/uloží Dokument č. 1, systém odošle používateľovi potvrdzujúci e-mail a zaeviduje používateľa ako záujemcu, ktorému boli poskytnuté súťažné podklady.
   • Používateľ sa môže vracať k Dokument č. 1 až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
  • Pod Dokumentom por. č. 2 a viac v časti „Podklady“ sú uložené vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívnych dokumentov alebo inej sprievodnej dokumentácie:
   • O zverejnení takýchto dokumentov odošle systém informačný e-mail všetkým záujemcom, ktorí si do okamžiku uloženia takéhoto dokumentu otvorili/stiahli súťažné podklady, alebo otvorili/stiahli akékoľvek skôr zverejnené vysvetlenie.
   • Po doručení informačného e-mailu by sa mal používateľ prihlásiť do systému a otvoriť/stiahnuť si dokumenty, ktorých sa oznámenie týkalo.
   • Odporúčame pred oboznámením sa s vysvetleniami súťažných podkladov najprv prevziať súťažné podklady! Ak používateľ neakceptuje toto odporúčanie, nebude zaevidovaný ako záujemca, ktorému boli poskytnuté súťažné podklady a po uplynutí lehoty na poskytovanie podkladov už nebude mať prístup k podrobnostiam o zákazke.

Realizované akcie

Obsahuje zoznam realizovaných akcií.

 • Realizovaná akcia je položka, pre ktorú platí: lehota na predkladanie ponúk je menšia alebo rovná ako aktuálny dátum a čas.
 • Položky sú zoradené podľa dátumu a času pridania akcie do systému – od najnovšieho po najstaršie.
 • Zoznam je možné filtrovať podľa Verejného obstarávateľa (prednastavený filter je „nezáleží“) a podľa roku oznámenia (prednastavený filter je „nezáleží“).
 • Zoznam je stránkovaný po 10tich položkách, v rámci nastaveného filtra.
 • Zoznam v takomto rozsahu je prístupný komukoľvek.
 
AKTUÁLNE AKCIE
REALIZOVANÉ AKCIE
 • Odstránenie objektu HREBENDOVA 26,28, Košice
  25.8.2017
 • Zavedenie inovatívneho produktu v spoločnosti ULTRAPROJEKT s.r.o.
  7.3.2017
 • Inovatívna technologická geodetická kancelária - vybavenie
  7.3.2017