Pojmy

Verejné obstarávanie

Postupy podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)., ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.


Zákazka

Zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi verejným obstarávateľom a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.


Predmet zákazky

Tovar - kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru.

Práce - uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie.

Služby - poskytnutie služby


Predpokladaná hodnota zákazky

Očakávané výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky, určuje sa bez dane z prídavnej hodnoty (ďalej len DPH).


Verejný obstarávateľ

a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b) obec,
c) vyšší územný celok,
d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2 ,(osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo
obchodný charakter, a a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),
b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo
c) verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu. )
e) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedený v písmenách a) až d),
f) právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ podľa písmena a) až d) vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu


Záujemca

Fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť v užšej súťaži, v rokovacom konaní alebo v súťažnom dialógu, alebo si vo verejnej súťaži prevzala súťažné podklady.

 

Uchádzač

Fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku.

 

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO)

Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania so sídlom v Bratislave ( www.uvo.gov.sk ).


Vestník verejného obstarávania (VVO)

Periodická publikácia vydávaná ÚVO, v ktorej sa zverejňujú oznámenia používané vo verejnom obstarávaní.


Súťažné podklady

Písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce definovanie predmetu zákazky, podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, stanovenie lehôt, informácie potrebné pre vypracovanie ponuky a iné informácie potrebné k priebehu postupu verejného obstarávania.


Zábezpeka

Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa počas vyhodnotenia ponúk vo vyhlásenom postupe verejného obstarávania až do uzavretia zmluvy alebo zrušenia tohto postupu.


Ponuka

Záujemcom predložený záväzný dokument v rámci verejného obstarávania, požadovaný verejným obstarávateľom.

 

 
AKTUÁLNE AKCIE
REALIZOVANÉ AKCIE
  • Odstránenie objektu HREBENDOVA 26,28, Košice
    25.8.2017
  • Zavedenie inovatívneho produktu v spoločnosti ULTRAPROJEKT s.r.o.
    7.3.2017
  • Inovatívna technologická geodetická kancelária - vybavenie
    7.3.2017